SOMAPRO : mpihantsehatra iray manana ny maha-izy azy eo amin'ny famokarana ireo vokatra momba ny fanadiovana eto Madagasikara

SOCIÉTÉ MALGACHE DE PROPRETÉ

Ny Société Malgache de Propreté na SOMAPRO dia manana traik’efa manokana eo amin’ny famokarana ireo vokatra fanadiovana na fikojakojana toka-trano, ireo vokatra momba ny fahatsaran-tarehy sy vatana ary ny fahasalamanan’ny vatana. Noho izay traik’efa hananan’izay eo amin’ny tsenam-barotra eto an-toerana, ny orin’asa dia manohy mandrakariva ny fihitarany sy fanatsarany ny vokatra sy asa ataony.

Ny misy ny toeram-pamokarana dia ao Mandrosoa-Ivato ao amin’ny faritra avaratra Antananarivo. Ny fandefasana sy fanapariahana ireo vokatra vita ho an’ny mpanjifa dia miparitaka amin’ireo mpambongady vaventy toy ny mpivarotra lehibe sy antonony (grandes et moyennes surfaces)  sy ny Toeram-pivarotam-panafody.

Ny tarigetranay dia hanome vokatra tsara sy mahafa-po ara-panadiovana sy mandaitra tsara sy tanteraka. Manana ireo milina famokarana moderina ambon’izany toeram-pitilina (laboratoire) araka ny teknolojia avo lenta. Noho izany, mazava fa hanananay ny tohana momba ny fanarahamaso ny fahatsaran’ny vokatra amin’ny fomba tsara indrindra, ny SOMAPRO dia manokan-tena hanamboatra ny vokatra tsara indrindra vita eto an-toerana manaraka ny fenitra iraisam-pirenena.

Ny fahadiovana: ny voalohan’asa ho an’ny rehetra.

Ny finiavan’ny orin’asa dia ny ho tonga mpihantsehatra iray manana ny maha-izy azy eo amin’ny tsenam-pamokarana ireo vokatra momba ny fanadiovana eto Madagasikara. Mivelatra tsy ankiato ny orin’asa eo amin’ny fanamboarana sy ny famarotana ireo vokatra mbola tsy misy eo amin’ny tsena Malagasy. Ny fanirianay dia ny hanome fahafaham-po ny rehetra manomboka any amin’ny mpanjifa manokana hatrany amin’ireo orin’asa madinika sy salantsalany, ny orin’asa lehibe, vondrona, hotely sy trano fisakafoana, ka hanome ny tsara indrindra amin’ny vidiny mirary mba hahatonga ny fanadiovana ho voalohan’asa ho an’ny rehetra.

Ao anatin’ny fivelarana tokoa izao ny orin’asa ka ny SOMAPRO dia miomana hisehatra amin’ny fanondranana vokatra amin’ireo Nosy manodidina.