SOCIÉTÉ MALGACHE DE PROPRETÉ

Ny Société Malgache de Propreté na SOMAPRO dia manana traik’efa manokana eo amin’ny famokarana ireo vokatra fanadiovana na fikojakojana toka-trano, ireo vokatra momba ny fahatsaran-tarehy sy vatana ary ny fahasalamanan’ny vatana. Noho izay traik’efa hananan’izay eo amin’ny tsenam-barotra eto an-toerana, ny orin’asa dia manohy mandrakariva ny fihitarany sy fanatsarany ny vokatra sy asa ataony.